AVÍS LEGAL

El present Avís Legal regula l'accés, navegació i ús del present lloc web (en endavant, el "Lloc Web"). 

1.-DRET DE LA INFORMACIÓ

En compliment amb el deure d'informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l'informem que el lloc web és titularitat de "BE CREATIVE". (En endavant, el "TITULAR") amb NRT F-049.539-Z, amb domicili en Avda. Filter i Rossell, 38 baixos AD700 Escaldes Engordany.

Pot posar-se en contacte amb l'empresa titular del lloc web a la següent adreça de correu electrònic: hola@becreative.com

2.- USUARIS

L'accés i / o ús al lloc web li atribueix la condició d'Usuari, i accepta, des d'aquest accés i / o ús, el present Avís Legal, així com totes i cadascuna de les condicions i restriccions que estiguin publicades en el Lloc Web en el moment en què accedeixi al mateix. L'accés al Lloc Web i / o la utilització de qualsevol dels serveis en ell inclosos suposarà l'acceptació de totes les condicions d'ús. El TITULAR es reserva el dret a modificar unilateralment el Lloc Web i els Continguts en ell oferts, incloent la modificació de les condicions d'ús. En aquest cas, avisarà prèviament a l'Usuari. Es recomana a l'Usuari que llegeixi aquest avís legal tantes vegades com accedeixi al Lloc Web.

3.- Ús del lloc web

El lloc web pot proporcionar accés a multitud de textos, gràfics, dibuixos, dissenys, codis, programari, fotografies, música, vídeos, sons, bases de dades, imatges, expressions i informacions (en endavant, "Continguts") pertanyents al TITULAR o tercers als quals l'Usuari pot tenir accés.

L'Usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que, si escau, sigui necessari per accedir als Continguts que presti el Lloc Web. L'Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts oferts a través del lloc web i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l'ordre públic; (Ii) provocar danys en els sistemes físics i lògics del titular del lloc web, dels seus proveïdors o de terceres persones, (iii) introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.

El TITULAR tindrà dret a investigar i denunciar qualsevol de les conductes esmentades d'acord amb la Llei, així com a col·laborar amb les autoritats en la investigació d'aquestes actuacions.

    

4.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut, disseny i codi font d'aquest lloc web són propietat exclusiva del TITULAR, o bé de tercers que han autoritzat a EL TITULAR per a la utilització dels mateixos en la seva pàgina web, i els correspon l'exercici exclusiu els drets d'explotació dels mateixos. Per això i en virtut del que disposa el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'Abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, així com en la Llei 17/2001, de 7 de desembre , de marques i la legislació complementària en matèria de propietat intel·lectual i industrial, queda prohibida la reproducció, transmissió, adaptació, traducció, distribució, comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, o qualsevol altra explotació i / o modificació, de la totalitat o part dels continguts del lloc web, sense prèvia autorització expressa del TITULAR.

El TITULAR no concedeix cap llicència o autorització d'ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el lloc web, i en cap cas s'entendrà que l'accés i navegació de l'Usuari implica una renúncia , transmissió, llicència o cessió total ni parcial d'aquests drets per part del TITULAR. Qualsevol ús d'aquests continguts no autoritzat prèviament per part del TITULAR serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial i donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

5.- RESPONSABILITAT I GARANTIES

 • a) 

  Exclusió de garanties i responsabilitat pel funcionament del lloc web.

  El TITULAR declara que ha adoptat les mesures necessàries que, dins les seves possibilitats i l'estat de la tecnologia, permetin el correcte funcionament de la seva pàgina web així com l'absència de virus i components nocius. No obstant això, el TITULAR no pot fer-se responsable de: (a) la continuïtat i disponibilitat dels Continguts; (B) l'absència d'errors en aquests continguts ni la correcció de qualsevol defecte que pogués ocórrer; (C) l'absència de virus i / o altres components nocius; (D) els danys o perjudicis que causi qualsevol persona que vulneri els sistemes de seguretat del TITULAR.

  El TITULAR podrà suspendre temporalment i sense previ avís, l'accessibilitat al lloc web amb motiu d'operacions de manteniment, reparació, actualització o millora. No obstant, sempre que les circumstàncies ho permetin, el TITULAR comunicarà a l'Usuari, amb antelació suficient, la data prevista per a la suspensió de l'accés al Lloc web.

  5.b) 
 • Exclusió de garanties i responsabilitat pels continguts.

  El TITULAR no pot garantir la idoneïtat dels Continguts inclosos en el Lloc Web per a fins particulars de qui accedeixi a aquesta. En conseqüència, tant l'accés a aquest Lloc Web com l'ús que pugui fer de la informació i Continguts inclosos en el mateix s'efectua sota l'exclusiva responsabilitat de l'Usuari, de manera que el TITULAR no respondrà en cap cas pels eventuals perjudicis derivats de l' mal ús de la informació i Continguts accessibles en el Lloc Web. El TITULAR no es responsabilitza de l'ús que els Usuaris puguin fer dels Continguts inclosos en el Lloc Web. En conseqüència, el TITULAR no garanteix que l'ús que els Usuaris puguin fer dels continguts que, si s'escau s'incloguin en el Lloc Web, s'ajustin al present Avís Legal, ni que ho facin de forma diligent.

  5.c) 
 • Exclusió de garanties i responsabilitat per enllaços a altres pàgines web.

  El lloc web pot contenir hipervincles que permetin a l'Usuari accedir a pàgines web de tercers. El TITULAR no assumeix cap responsabilitat pel contingut o informacions que poguessin aparèixer en aquests llocs, que s'entendran oferts exclusivament amb caràcter informatiu per part del TITULAR, i que en cap cas impliquen acceptació o cap suport entre el TITULAR i les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin. En conseqüència, l'Usuari accedeix sota la seva exclusiva responsabilitat als referits llocs web.

6.- DURACIÓ I MODIFICACIÓ

Les condicions del present avís legal estaran vigents fins que siguin modificades, i el TITULAR efectuar aquests canvis que seran comunicats a l'Usuari. El TITULAR podrà suprimir, afegir o canviar els Continguts que ofereix a través del lloc web, així com també la forma en què els mateixos apareguin localitzats o presentats. S'entenen com a vigents, les condicions que estiguin publicades en el moment en què l'Usuari accedeixi al Lloc Web del TITULAR. L'accés i / o l'ús del lloc web s'entendran com una acceptació per part de l'Usuari de les condicions del present Avís Legal i, si escau, els canvis efectuats en les mateixes.